Kontrollansvarig

Vi stödjer dig genom byggnadsprocessen!
Kontakta oss idag

Om ni ska göra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd som kräver bygglov eller anmälan så måste ni enligt plan- och bygglagen (2010:900) ha en kontrollansvarig, KA. Vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, som inte kräver lov eller anmälan, behövs normalt inte en kontrollansvarig (om inte byggnadsnämnden beslutar annat). En kontrollansvarig krävs inte heller vid åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader (om inte byggnadsnämnden beslutar annat).

En kontrollansvarig ska vara certifierad. Certifieringen är ett bevis att man erfoderlig kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna styrka detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Om ni ska göra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd som kräver bygglov eller anmälan så måste ni enligt plan- och bygglagen ha en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska närvara vid:

  • tekniska samråd,
  • besiktningar och andra kontroller, samt
  • byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den ska senare också avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Referenser

Alguvi 3:9 | Ask 5:50 | Bankeberg 11:336 | Bärstadskogen 1:25 | Gråsparven 2 | Högby 1:108 | Insekten 4 | Karslborg 2:1 | Karstorp 3:2 Ledberg 10:6 | Lilla Risängen 1:1 | Malmskogen 10:85 | Malmskogen 10:87 | Norrberga 3:24 | Norrberga 3:28 | Norrberga 3:31 | Norrberga 3:32 | Norrberga 3:42 | Raststugan 3 | Rystad-Gärstad 5:4 | Sjötorp 1:31 | Spindeln 1 | Stensätter 1:38 | Stensätter 1:373 | Stensätter 1:368 | Stensätter 1:370 | Stensätter 1:375 | Stensätter 1:378 | Stensätter 1:378 | Stensätter 1:385 | Tamfågeln 1 | Tjusentorp 1:10 | Vetekringlan 4 | Visätter 1:5 | Västerlösa 15:19 | Ytterby 1:4